Badania i nabytki muzealne - Archeologia Sandomierz

Badania i nabytki muzealne

W kwietniu 2012 roku mieszkaniec Święcicy w gminie Obrazów w powiecie sandomierskim zgłosił do Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przypadkowe odkrycie czaszki ludzkiej. Jak słusznie przypuszczał, podczas kopania podjazdu do garażu przy swoim domu, natrafił na pochówek pradziejowy.

więcej »

W centrum Sandomierza, w Rynku i tzw. Małym Rynku, położone jest późnoneolityczne cmentarzysko ludności kultury złockiej, o czym świadczą pochówki odkryte w latach 50. i 60. XX wieku oraz grób, na który natrafiono przypadkowo w 2006 roku, podczas prac ziemnych związanych z budową fontanny na tzw. Małym Rynku.

więcej »

W kwietniu 2012 roku członkowie Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii „Sakwa” przeprowadzili poszukiwania zabytków z użyciem wykrywaczy metali na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu. Poszukiwania były prowadzone na podstawie odpowiedniej decyzji Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach oraz zgody uzyskanej od właścicieli działek. Z uwagi na fakt, że teren poszukiwań wchodzi w skład stanowisk archeologicznych, były one prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

więcej »

We wrześniu 2011 roku, pan Dawid Stec, członek Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii „Sakwa” z siedzibą w Poznaniu, przekazał do Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu trzy siekiery brązowe, w tym dwie zachowane niemal kompletnie i jedną zachowaną bez części obuchowej. Wszystkie okazy to siekiery z piętką lejkowatą „typu czeskiego” („południowego”), które łączy się ze środkowym i młodszym okresem epoki brązu (lata około 1200-1000 p.n.e.). Są to czasy występowania na ziemiach polskich kultury trzcinieckiej w jej poklasycznej i schyłkowej fazie oraz początków rozwoju kultury łużyckiej.

więcej »

Podczas nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi, prowadzonymi w związku z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu, na ulicy Długosza, przy wschodniej skarpie Wzgórza Miejskiego odsłonięto fragmenty umocnień drewnianych lub drewniano-ziemnych, otaczających miasto we wczesnym średniowieczu, przed wybudowaniem murów miejskich. Odkryte pozostałości składają się z dużych dębowych pali o średnicy 40-60 cm, ustawionych w rzędzie pionowo lub lekko skośnie w odległości od siebie około 1,5 m. Jeden ze słupów, prawdopodobnie okorowany, nosi wyraźne ślady obróbki w dolnej części, jeden był pierwotnie nieokorowany. Pozostałe dwa słupy są gorzej zachowane.

więcej »

W kwietniu 2011 roku właściciele działki w Pawłowie koło Zawichostu, pow. sandomierski, podczas sadzenia drzew owocowych natrafili przypadkowo na pochówek ludności kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu. O swoim odkryciu powiadomili Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie badań ratowniczych*.

więcej »

Dzień po zakończeniu ratowniczych badań wykopaliskowych na posesji pomiędzy ulicą Staromiejską a Wąwozem Królowej Jadwigi w Sandomierzu, podczas których zarejestrowano szereg obiektów nieruchomych, stanowiących fragment osady wczesnośredniowiecznej, która rozwijała się na Wzgórzu Staromiejskim z XII-XIII wieku, obok założonych wcześniej wykopów właściciel działki natrafił na czaszkę ludzką. Znalazca poinformował o swoim odkryciu Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. W kolejnych dniach odsłonięto pozostałą część pochówku, natrafiając na zarys jamy grobowej i ślady po trumnie w postaci zaciemnienia. Na dnie jamy grobowej znajdował się szkielet mężczyzny, leżącego na plecach, z rękami wzdłuż tułowia, ułożony wzdłuż osi wschód-zachód, z głową skierowaną na zachód, a więc zgodnie z obowiązującym od XI wieku obrządkiem pogrzebowym, związanym z wprowadzeniem chrześcijaństwa na ziemie polskie. Brak wyposażenia utrudniał dokładniejsze datowanie pochówku.

więcej »

Jesienią 2010 roku zespół archeologów: Anna i Marcin Jączkowie z Hrubieszowa, Michał Kubera z Lubartowa i Monika Bajka z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, przeprowadził ratownicze badania wykopaliskowe na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu, w obrębie osady wczesnośredniowiecznej. Prace wykopaliskowe były prowadzone w związku z planowaną rozbudową budynku mieszkalnego i miały na celu rozpoznanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych przed planowaną inwestycją.

więcej »

Muzeum

alt.php?id=422